Regulamin / Polityka prywatności


Aplikacja mobilna

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI Cig4You


Aplikacja Cig4You jest Aplikacją dostępną na urządzeniach mobilnych Android, która umożliwia prosty i szybki podgląd katalogu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, wraz z możliwością nieodpłatnej rezerwacji ich odbioru w Punktach Stacjonarnych. Aplikacja pozwala w tym celu na utworzenie własnego Konta oraz zapisanie się do Newslettera prowadzonego przez Sprzedawcę. W ramach Aplikacji udostępniony został również Program Lojalnościowy, w ramach którego można zbierać punkty za zakupy dokonywane w Punktach Stacjonarnych, a następnie wymieniać je na kupony rabatowe lub nagrody rzeczowe.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Cig4You przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności. Aplikacja Cig4You chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z Aplikacji Cig4You możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w Regulaminie.
Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z Aplikacji Cig4You, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

1) O NAS
1. Właścicielem aplikacji Cig4You jest Przemysław Świderski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cig4you Przemysław Świderski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ignacego Daszyńskiego 20E, 55-100 Trzebnica, NIP 9151811557, REGON 381829766, adres poczty elektronicznej: aplikacja@cig4you.pl, numer telefonu: (+48) 577 243 562.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Cig4You przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności.

2) DEFINICJE
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. DOKUMENTACJA – opis funkcjonalny funkcjonalności, działania i elementów Aplikacji dostępny w zakładce informacyjnej „Pomoc”.
b. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
c. KONTO – funkcjonalność Aplikacji, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Rezerwacjach, uczestnictwie w Programie Lojalnościowym oraz o innych działaniach w ramach Aplikacji.
d. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Aplikacji.
e. CIG4YOU, APLIKACJA, APLIKACJA CIG4YOU – aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z niej na urządzeniu mobilnym zgodnie z niniejszym Regulaminem. Szczegółowy opis funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Aplikacji wskazany jest w Dokumentacji.
f. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
g. PRODUKT – dostępna w Aplikacji rzecz ruchoma będąca przedmiotem Rezerwacji, która może być przedmiotem ewentualnej umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą w Punkcie Stacjonarnym.
h. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – funkcjonalność Konta polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy zdobywania wirtualnych punktów w Aplikacji za zakupy dokonywane w Punktach Stacjonarnych.
i. PUNKT STACJONARNY – jeden z fizycznych lokali Sprzedawcy dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym prowadzona jest sprzedaż Produktów.
j. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji Cig4You wraz z załącznikami.
k. REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Aplikacji, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą już poza Aplikacją – w wybranym Punkcie Stacjonarnym.
l. UŻYTKOWNIK, USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Aplikacji, w szczególności składająca Rezerwacje oraz uczestnicząca w Programie Lojalnościowym.
m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
n. USŁUGODAWCA; SPRZEDAWCA – Przemysław Świderski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cig4you Przemysław Świderski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ignacego Daszyńskiego 20E, 55-100 Trzebnica, NIP 9151811557, REGON 381829766, adres poczty elektronicznej: aplikacja@cig4you.pl, numer telefonu: (+48) 577 243 562.
o. USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU – ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996 nr 10, poz. 55 ze zm.).
p. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI CIG4YOU
1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Informacje o Produktach, ogłoszenia oraz cenniki zamieszczone w Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy sprzedaży określonego Produktu widocznego w Aplikacji niezbędny jest każdorazowo kontakt ze Sprzedawcą już poza Aplikacją. Aplikacja nie umożliwia dokonania zakupu Produktów za jej pośrednictwem, a jedynie sprawdzenie dostępności Produktu oraz złożenie Rezerwacji zapewniającej możliwość zakupu Produktu już w wybranym Punkcie Stacjonarnym.
3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu; (2) system iOS 9.0 lub nowszy albo system Android 4.4 lub nowszy; oraz (3) dostęp do poczty elektronicznej lub/i posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook.com.
4. Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji i zasad jej działania dostępny jest w Regulaminie oraz w ramach Aplikacji i Dokumentacji.
5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI ORAZ KONTA
1. Aplikacja jest dostępna do pobrania w serwisach oraz aplikacjach Google Play oraz App Store.
2. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz utworzenie Konta.
4. Utworzenie Konta za pomocą Aplikacji możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego po otworzeniu Aplikacji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzenia chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Aplikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Usługobiorca ma także możliwość rejestracji Konta w Aplikacji poprzez dokonanie integracji z kontem posiadanym w serwisie społecznościowym Facebook.com.
5. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
6. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać Usługodawcy stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aplikacja@cig4you.pl. Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu żądania Usługobiorcy, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, gdy Użytkownik mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin poprzez bezprawne wykorzystywanie Aplikacji.
8. Zawieszenie Konta Użytkownika może nastąpić na czas określony wskazany Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z Aplikacji. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
9. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Aplikacji z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.

5) FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE W APLIKACJI CIG4YOU
1. Usługobiorca może korzystać w Aplikacji z następujących Usług Elektronicznych: Konto oraz Newsletter. Dodatkowo w ramach aktywnego Konta w Aplikacji Usługobiorca może korzystać z poniższych funkcjonalności Konta:
a. Przeglądanie katalogu Produktów oraz składanie Rezerwacji.
b. Wyszukiwanie Punktów Stacjonarnych na interaktywnej mapie.
c. Zbieranie punktów w ramach Programu Lojalnościowego.
d. Wgląd do historii dokonanych Rezerwacji, zebranych punktów w Programie Lojalnościowym oraz pozostałych aktywności Użytkownika w Aplikacji.
e. Dostęp do kalendarza promocji organizowanych przez Sprzedawcę.
f. Wyświetlanie aktualności i artykułów branżowych zamieszczanych w Aplikacji.
g. Otrzymywanie na urządzeniu mobilnym powiadomień typu push dotyczących zmian i nowości w Aplikacji.
2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony dla wszystkich Użytkowników Aplikacji. Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce widocznej w Aplikacji adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”.
3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w ramach Aplikacji lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aplikacja@cig4you.pl.
4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz w Dokumentacji.

6) DOKONYWANIE REZERWACJI
1. Dokonanie Rezerwacji na Produkt dostępny w Aplikacji następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą przycisku dostępnego obok wybranego Produktu. Klient powinien następnie wybrać interesujący go Punkt Stacjonarny do odbioru oraz liczbę rezerwowanych sztuk Produktu. O potwierdzeniu Rezerwacji Klient jest informowany niezwłocznie za pośrednictwem powiadomienia w ramach Aplikacji.
2. Składanie Rezerwacji jest nieodpłatne oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji przez Usługobiorcę.
3. Rezerwacja nie powoduje po stronie Klienta żadnych zobowiązań. Złożenie Rezerwacji, w przypadku jej potwierdzenia, prowadzi jedynie do zagwarantowania Klientowi możliwości zawarcia umowy sprzedaży danego Produktu w wybranym Punkcie Stacjonarnym w terminie wskazanym przez Klienta. Sama umowa sprzedaży jest zawierana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Prawach Konsumenta, już poza Aplikacją.
4. Nieskorzystanie przez Klienta z Rezerwacji w terminie 62 godzin liczonych od chwili jej złożenia powoduje automatyczne wygaśnięcie Rezerwacji.

7) WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1. Z Programu Lojalnościowego wyłączone zostają Produkty stanowiące wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu art. 8 Ustawy o Ochronie Zdrowia Przed Następstwami Używania Tytoniu.
2. Użytkownik zdobywa punkty zapisywane w ramach jego Konta w Aplikacji poprzez zakup określonych Produktów objętych Programem Lojalnościowym w Punktach Stacjonarnych. Aby otrzymać punkty z tytułu zawartej umowy sprzedaży, zakup Produktu musi zostać zarejestrowany w Aplikacji, co odbywa się w drodze bezpośredniego okazania Aplikacji Sprzedawcy celem zeskanowania indywidualnego kodu kreskowego przypisanego do Konta Klienta. Punkty zostają dodane do Konta niezwłocznie po dokonanym zakupie.
3. Wysokość przyznanych punktów widoczna jest na stronie głównej Aplikacji – na pulpicie. Zebrane punkty mogą podlegać wymianie na jedno- lub wielorazowe kupony rabatowe obniżające cenę Produktu albo nagrody rzeczowe w postaci Produktów, jeżeli pozwala na to saldo punktów Usługobiorcy.
4. Szczegółowe informacje odnośnie wymiany punktów, rodzaju nagród oraz kuponów rabatowych, a także Produktach objętych Programem Lojalnościowym znajdują się w Dokumentacji.
5. Saldo Usługobiorcy zostaje automatycznie pomniejszone o liczbę punktów potrzebną do wymiany na określony kupon rabatowy lub nagrodę rzeczową.
6. Na każdym kuponie rabatowym widoczne są informacje odnośnie rodzaju udzielanego rabatu (w szczególności rabat procentowy lub kwotowy), wysokości rabatu oraz terminu ważności kuponu.
7. W celu realizacji wybranego kupon rabatowego, zakładając posiadanie wymaganej liczby punktów, należy kupon pobrać poprzez przejście do wybranego kuponu i naciśnięcie pola „Wymień”.
8. Pobrany kupon rabatowy widoczny jest następnie w zakładce „Moje kupony” wraz ze wskazaną datą, do której kupon można zrealizować.
9. Realizacja kuponu odbywa się w Punkcie Stacjonarnym w drodze bezpośredniego okazania kuponu Sprzedawcy przed wystawieniem dokumentu sprzedaży. Po naliczeniu rabatu wykorzystany kupon rabatowy staje się automatycznie nieaktywny w Aplikacji.
10. Wymiana punktów na nagrodę rzeczową jest możliwa w trakcie zakupów w Punkcie Stacjonarnym poprzez bezpośrednie okazanie Aplikacji Sprzedawcy celem sprawdzenia, czy saldo punktów Klienta jest wystarczające dla dokonania wymiany na wybrany przez niego Produkt.
11. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany punktów ani kuponów rabatowych na gotówkę.
12. Kupony rabatowe mogą być stosowane w przypadku cen detalicznych Produktów. Kupony nie łączą się z wyprzedażami, promocjami, innymi programami lojalnościowymi oraz rabatami w Punktach Stacjonarnych.

8) KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: aplikacja@cig4you.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Ignacego Daszyńskiego 20E, 55-100 Trzebnica), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI
1. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Użytkownik może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: aplikacja@cig4you.pl) oraz poczty tradycyjnej (ul. Ignacego Daszyńskiego 20E, 55-100 Trzebnica).
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi odpłatnej, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
4. Oświadczenia do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 7 Regulaminu.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php..
3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników niebędących konsumentami.
2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Użytkownika niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Użytkownika niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
3. Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi niebędącemu konsumentem umowę o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Aplikacji zawartej z Użytkownikiem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych przez takiego Użytkownika opłat za korzystanie z Aplikacji, a w przypadku ich braku – do kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. Usługodawca ponosi wobec Użytkownika niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

13) PRZERWY TECHNICZNE
1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.
5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

14) PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3. Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.
4. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
5. Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji i na czas jej obowiązywania.
6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych usług w ramach Aplikacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. korzystanie z Aplikacji) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na takie już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Cig4You


Załącznik numer 1 do Regulaminu
POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI Cig4You
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji.
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI
4. ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI
5. PROFILOWANIE W APLIKACJI
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Aplikacji ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Aplikacji. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest Przemysław Świderski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cig4you Przemysław Świderski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ignacego Daszyńskiego 20E, 55-100 Trzebnica, NIP 9151811557, REGON 381829766, adres poczty elektronicznej: aplikacja@cig4you.pl, numer telefonu: (+48) 577 243 562 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą/Sprzedawcą w Aplikacji Cig4You.
3. Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
4. Korzystanie z Aplikacji Cig4You jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji Cig4You Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Aplikacji Cig4You oraz w Regulaminie Aplikacji Cig4You i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Aplikacji Cig4You oraz w Regulaminie Aplikacji Cig4You; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Aplikacja, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji Cig4You dostępnym na stronach Aplikacji Cig4You.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Aplikacji Cig4You przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3) CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI
1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Aplikacji.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Aplikacji w następujących celach, na podstawach, oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie umowy o korzystanie z Aplikacji, udział w Programie Lojalnościowym,świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz jego Aplikacji Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg podatkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze Aplikacji i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Aplikacji Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata,
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Aplikacji
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Aplikacji celem poprawy funkcjonowania Aplikacji
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

4) ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Cig4You, w tym dla realizacji zawieranych umów z Użytkownikami/Klientami konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Aplikacji Cig4You mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Aplikacji Cig4You i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Aplikacji Cig4You, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
b. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5) PROFILOWANIE W APLIKACJI
1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
2. Administrator może korzystać w Aplikacji z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Aplikacji.
3. Profilowanie w Aplikacji polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Aplikacji Cig4You, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Aplikacji. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
 Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Aplikacji Cig4You.


7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji Administratora.
 
Załącznik numer 2 do Regulaminu
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
CIG4YOU PRZEMYSŁAW ŚWIDERSKI ul. Ignacego Daszyńskiego 20E, 55-100 Trzebnica aplikacja@cig4you.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.